ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Τι είναι η ορθοσκόπηση;

Ορθοσκόπηση καλείται η επισκόπηση του τελευταίου τμήματος του παχέος εντέρου, που καλείται ορθό, με τη βοήθεια του εύκαμπτου κολονοσκοπίου. Ενώ στην ολική κολονοσκόπηση ελέγχεται όλο το μήκος του παχέος εντέρου, κατά την ορθοσκόπηση ελέγχονται τα τελευταία 15-20εκ. αυτού. Είναι εξέταση ανώδυνη, γρήγορη και ασφαλής και προτιμάται σε ορισμένες παθήσεις, όπως η αιμορροϊδοπάθεια, η ελκώδης ορθίτιδα ή η οξεία εντερορραγία, γιατί μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, με τη βοήθεια ενός ή δυο κλυσμάτων. Υπάρχει και μια παραλλαγή της ορθοσκόπησης, η άκαμπτη πρωκτοσκόπηση, η οποία διενεργείται με τη βοήθεια του άκαμπτου πρωκτοσκοπίου και ελέγχει τον πρωκτικό δακτύλιο και τα 10 τελευταία εκατοστά του ορθού. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί από την εύκαμπτη ορθοσκόπηση

Τι είναι η ορθοσιγμοειδοσκόπηση;

Ορθοσιγμοειδοσκόπηση ή αριστερή κολονοσκόπηση καλείται ο έλεγχος του αριστερού τμήματος του παχέος εντέρου (κατιόν, σιγμοειδές και ορθό), με τη βοήθεια του κολονοσκοπίου. Μπορεί να επιτευχθεί τις περισσότερες φορές με προετοιμασία δυο υψηλών υποκλυσμών και χωρίς τη διενέργεια μέθης. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν ελέγχεται ολόκληρο το παχύ έντερο.